Tekstistus | KMAR A 5832:

Metaandmed
1 H
IWIiO-KTOIlClilll
Hii

|

CJIOBÄPHKt

,5555

KT> HAHATKAWb APH8MCTHKM
BTopoü BbinycH-b.

~m
Wene-eestileelt

nink
rehkendamise algusõpetuse tarwis.
Tõine anne.
'5555

5555
ICP&Sa*, 1222.
IIe'iaT;ino Bi. T»norpa4>»H A

&3S^SS^$dS§^^

rpenquiToftna.

^Wr.

pyCIlKO-MTOINIilii

CJIOBAPHK1
Kh HAMATKAMT> APNBMCTNKM.
BTOpOM BwnycK-b.

-M!
Wene-eestikeeli

\intumin\itu
rehkendamise algusõpetuse tarwis.
Tõine aune.

JOPLEBt, 1895.
Üe^aTaHO BT> THnorpatpin A. TpenmnTefiHa,

fto3BOJieHO IJeHsypoK). — lOpbeBi», 23 &HBapa 1895 r.

HMEHOBAHHblfl HMCJIA.
(Yimega arwnd.)
PasffpoõJieHie
BT> ^eT^pHa^uaTH (JjyHTaxi
BT> naTHäAuaTH JÖTaxi
CKÖJbKO JÖTOBI»
ITÖOH pilUHTb
3Ty a a ^ ä i y
pascyacÄaeMi
TaKi.
ec/iu
nyAi, HMieT-b
TO
JtfiXTKHÕ OHTb

B I Tpa pä,3a oÖJTEe
cjiiAOBaTejibHo
HTOOI nojiyiHTb

HCKÖMoe qacjiö
yMHoacäeMi
cöpoKT» Hä Tpa
ŽJH
HTO TO-me
iiojiyiäeTca

Alandamine
3-mes prntoaS
14-nes naelas
lü-nes loodis
kui palju loodi
et wälja arwata
feda Ülesandi
seletame (otsustame)
nõnda
kui
puudas on
siis
peab olema
kolm korda nii palju
fee järele (seega)
et saada
otsitawat arwu
kaswatame
40 kolmega
ehk
mis seesama on
saab (tuleb wälja)

juure pannes
saadud
kaswatuse — wäljatuleku juure
leiame
peale selle
alandame
loodideks
mille tarwis kaswatama

npH^aBt
noJiy^eHHHH
Kl npoHBBe^emH)

3aTiMT>
paa^poööMi
Bfc JIÖTH
AÄ« qerö yMHOJKHMi
TaKi KaKi

sest et

aaRjioHaeTca (coAepatHTca)
NpiUÖJKHMl
H TaKI>

BT>

3-XT> n y ^ a x i ,

on (mahub)'
paneme juurde
nõnda (feega)

14-TH

ch^rnaxi.

TaXl. CKOJH.KO JÖTOBl?

3
X 40
120
+ 14
134
X 32
268
402
4288
+ 15
4303

uyji,a
(J)yHTOBT>
tr

chyii^a

JIÖTOBT,

,
jutoa

1 5 - T H .IÖ-

^ T Ö Ö H ptniHTb 9Ty 3&fl,i^y,
pascyacaaeafb
TaKi.: ECJIH 1 n y ^ HM^eT-b 40 (pyHTOBi., TO BT>
Tpexb ny^äxi) ÄOJHKHÖ obiTb chynTUB^ Bb Tpa pa3a
oojrfie; cji^OBaTejibHO, HTOOI nojry^HTb HCKÖMoe i a cnö, yuHoacaeMii 40 na 3, HJH I T O To-ate, 3 yMHoacaeMi» Ha 40. IIcuiyiäeTca 120 (cp^HTOB-b). NpaZ.ab"b KI. nojy^eHHOMy npoasBe^eHiB) 14 (pyHTOBi),
Haa^eM-b 134 chyaia. 3aTiMb pa3^poOHMb <pyHTH
BT> JIÖTH, ,a,Jia nerõ yMHÖJKaaib 134 Ha 32, Taicb
KaKi B b o.a.HÖMb (pyHTi 3aKJiK)iäeTca (co^epatHTca)
T
32 JÖTa. KT> nojiyqeHHOMy npoB3Be^eHiK) npajiöacHMi 15 jÖTOB-b, Haž^eMi) 4 3 0 3 JÖTa. H Taicb B-B
Tpexi> ny^axi) i6TbipHaZ.ll.aiB chyaTax^ n a T H ä ^ a T a
jÖTaxb — 4303 JiÖTa.

npeBpani,eHie
B I BOCbMH,uecHTH räpHUaxi
CHa^äjia
npeBpam,aeMbBb HeTBepaKH
COCTaBJiaBTl)
CTÖJIbKO
pa3i>
ÖTO 6yjl£Tb
ŠTH
nepeBÖZHMb Bb 16TB6PTB
pas^JiaeMi
TaKHMb Ö6pa30Mb
naxd^HMb
HTO

Ülendamine
80-nes karnitsas
enne (esiteks)
ülendame setwerikuteks
teewad wälja
niipalju
kord skordaj
fee on
saame
need
muudame setwertideks
jagame
sell kombel
leiame
et

CKÖJIBKO

qeTBepTefi

a leTBepunÖBi,

BI

80-H

rapHuaxi) ?

80 rapH.
8

10 i«.
1 1T.

2 i«.

ÜHanä-Jia npeBpamieMi rapBu,H BT> HeTBepmui.
8 r^plll^SBi. cocTaBJiÄK)TT> 1 HeTBepHieb. 8 0 r&pHI^eBl. COCTaBJflDTt CTÖJBKO 16IBepH«6Bb, CKÖJBKO
pagi, 8 räpHueBi. co^epacHTCfl BT> 8 0 - T H räpnuaxi,.
9TO oy^eTi» 10 pagi,. CjrL,1n;oBaTeJH>Ho IIOJI^HHIWB 10
leTBepHKÖBt. 3 T H 10 leTBepHKOBi, nepeBÖ^HMi BI>
leTBepTH, AH» <ierö pagA^HHtzui, 10 Ha 8. IIOJI^miwb o^,Hy ^eTBepTb H 2 ^eTBepHKä. TaKHMi 06pa30Mt Haxö^HMb, 110 BX 8 0 - H räpHijaxi. — oAHä
neTBepTb H 2 HeTBepHKä.

CJI03K6Hle
Z.H» ciojKema
AäHHHXl, HHCeJIb
HÄAOOHO noAnncäTt

m

OAHÖ ll0Ab ApyrHMb
HTÖOH CTOflJH
viipn oAUorö HMenoBaHia
Bb OAHÖMl CT0Jl6u,i

Kotluarwamine
kokkuarwamise tarwis
antud armude
on tarwis kirjutada
neid
ükstõife alla
et feifaksiwad
ühenimelifed mõõdud
ühes reas

7
cnepBi
cKJiä^HBaeMx
ocTaB.iaeM-L
{^tfHTOBT.
a iLanümewb (sanHmoMt)
naAi, nyj.äMH
TenepB
KOTÖpne
HaKOHän,-L
cyMMa öy^eTii
no^i. CTOÜÖE^MI

i
^5 6epK.

+ 7
4

,


17 6epn.

enne (esiteks)
arwame kokku
jätame
naelte rea alla
aga kirjutame
puudade kohta (ülesse)
nüüd
mida
wiimaks
summa on

1

"3 ny,n.
8- .
5 „
17 nyfl.

10
7 nyA.

16 chy«.

10
1 6.

7 ,
19 „
42(f>yH.| 40
40
i n.
2 chya.

Rjui aioJKerna ,U;Š,HHHXI> ^HcejrB H^O6HO unZ.nneäTb HXT> OÄHO no^t ^pyrÜAB TaiCB, ^TOOH MipH
o^Horö HneHOBäHia CTOBJIB BI. O^HÖMI 010x611$.
CnepBä ciu^HBaeM-B <J)^HTH. ÜojiyHHMB 42 chyara.
9TO HBCJIÖ npeBpamäeMi) B-B ny^6, aaÜAsil^ 1 ny^i»
2 <J>tHTa* 2 chyaia ocTaBJiaeMTb no,a,v CTOJioueMi»
( ^ H T O B I , a 1 ny,a,i> HanHnieMt aaZ,^ n y ^ u a . Ten^pi. CKjä^HBaeMi. ny^Bi, no-i^aiTB 17 nyji,OBi,
KOTÖpne npeBpamäeMi BT> õepKOBuji. Haxö,a,HMi
1 öepicoBeuTb 7 nyAÖBt. ÜOJiyneHHHe 7 ny^ÖBi
ocTaBjaeMi» no^i» ny^äMii, a 1 6epK0Beu,i> 3aniiineMi>

Ha^-b öepKOBijaMH. HaKOH^i. cMaabiBaeifb 6epKOBD.H, no^yqHMi. 17 õepKOBueBt. CyMiia oy^eTb
17 66P«0BU,6B1. 7 ny^ÖBb 2 chyllia.

Mahaarwamiue

Bbi^HTaHle
HaiHHäeMi
Cb ^KHMOBb
H3T> ^eBaTH ANÜU0B1,
BbiiecTb Hejib8a
noŠTOMy
öepeMb
oTb niecTfld^uaTH caaceHb
npHKjrä,ii,HBaeMb Kb Z.By«b
chyiaub
BHHHTaeMfc
ocTäBmiecfl
OCTäTOKb
fmecTH caaceHÄMb
p&BeHb-jHeTbipeMb chy^aub
IrpeMb A^fiMaMb

alustame
tollidest (tollidega)

9«sast tollist

mahaarwata ei saa
seepärast
wõtame
16-nest faafenist
arwame 2-le jalale junre
arwame maha
ülejäänud
ülejäädaw

(6 saasenit

on { 4 jalga

l 3 tolli

(»)
16 c a » .
~~ °
r
f

6 eas.

2
5

chyr.


4 chyi.

9 M)2u.

63 ANU».

BNiHTäme HaqBHäeMi. CT> .pbäMOBb. 6
MOBT. H3T> 9-ii ÄMMOBT. 6yA6T"b 3 ^ibäMa, KOTÖpHe
no^niicHBaeMi n0Ai> ^roäMaMH. 5 (pyTOB-b H3T. AByxT.
^ T O B T J B^qecTb neAtäk,

noäTOMy õepesn. OTT> 1 6 - T H

cäaceHT. o,n,Hf caaceHb, KOTÖpyro pa3Apo6jiaeMi> BT>
(pyTH. üojiyqeHHHe 7 (pyTOB-L npHKJiäÄHBaeMi KT.
ÄByMi. ch^iauT,, nojiyqoM^ 9 <pyTOBT>. Tenepb B H HHTaeMT. 5 (pyTOBT> H3T. 9 - H chyi0BT>. OcTäBniiecfl
4 (p^Ta noÄiuimeMT» no^T. (pyraMH. HaKOHeu,T. BH>
HBTaeMT> 9 caaeHi. H3T. naTHä^uaTH cajiceHT., nojryqHMT. 6 caaceHT.. HCKÖMHH ocTäTOKT. pabsnT. inecTH caaeeHHMT) qeTHpeMi. chyiauT. ipsUT. ^.WÜuauT..

YMKomeuie
npH yMHOJK^HiH
HMeHOBaHHHXT» HHCeJLT.
MHÖJKHTeJIb
Bcer,a,a
,H,OJI3KeHT> OHTb
OTBJieqeHHoe q u c i ö
nOTOMy 1TO
OHT> noKä3HBaeTi
TOJIbKO
llaZ.0 B3flTb
MHÖatHMoe
TpeöyeTca

12 pyoji.
X 6
72 pyÖJi.
+ 2 ,
74 pyOja

Kaswatamine
kaswatamise juures
nimega arwude
kaswataja
ikla
peab olema
nimeta arw

sest et
ta näitab
ainult
peab wõtma
kaswatataw
on tarwis
45 K0N.
X 6
270 Kon. 100
200
2 pyoaa
70 KOD.

10
IIpH yMHoaceHia HMeuÖBaHHBixi. *iiicejn> MHÖj&ETexb Bcer.ua ^ojaceH-b ÖHTB OTBJieHeHHHMi* 1»CJIÖMT), nOTOMy HTO O T DOKäSHBaeTX TÖJIbKO, CKÖJILKO
H>
pa3'L HäAO B3flTb MHOJKHMOG.
TpeoyeTca yMHÖKHTL 12 pyöjiefi 4 5 Konieici
Hä 6. CiuHäjia yaiuojKäeM-b 4 5 itoiriicKt nä 6, nojrfmiwb 270 KonlieKTb. 9TO IHOIÖ npeBpamäeMb Bt
pyÖJiH, HaÄ^eMt 2 pyojia 70 KonieKi. üojy^eHHHa
70 Kon. ocTaBjaeMi no^b Kon^HKaMH, a 2 pyojia
npHiaa.piBaeMTb K'B npo^FBeAeaiN pyojiefi, HOJI^HHMT. 74 p y ö j a . üpoH3Be,a,eHie = 74 pyÖj. 70 Kon.

fttjieHle
*ano
pa3A'BjiHTb Hä naTL
Binecjeme
pacnojiaräioT"B
KaKi noKä3aHo
BHiire
A"BJiaTi>
Bb läCTHOMb
B l OCTäTKt
npH^aibTx

Jagamine
on antud
jagada 5-ga
wäljarehkendus

saadetakse üles
nagu näidatud
ülemal

jäetakse
osas
ülejäädawas
pannakse juurde

11
78 ny,a,. 5 <J>yH.
5
28
- 25
3 nyAX 40
-

1 5
15 nya- 25 <chy«.

120 (j>yHT.

+

5

.

125 chyni'.
- 10
25
- 25

o
,3,aHO paa^JiHTL 78 ny^öBi. 5 <|)^HTOBT> H 4 5.
BHqHCJieHie pacno-iararorb Taia., «a«i> noKa3aHO
BÄnie. — CnepBä .a.ijaTt nyZ.^l. BT> qäcTHOMi
nojy^aeTca 15 ny^ÖBi, a B I ocraTirfe 3 n^Aa.
Tpn ny^a pa3,a,poOJiÄ»T*B B I (J^HTH. K t iipou3BeA6lli«i 1 2 0 - H (fj^HTasiij npHAa»Ti> 5 <f)yBTOBT>. llojiy^eHHHe 125 (^HTOBl. flfeAWb Ei 5. BT> HÄCTHOMl
noayiäjorB 25 chyni^Bi,. Gaiji.oBaTeJiLHO HCKÖMoe
nicTHoe o y ^ T t 15 ny^ÖB-L 25 <j)yHTOBi>.

IIpoiTii!
(V 2 ) o^Hä nojiOBHHa
( 2 / 3 ) ^ B t TpeTH
( 3 / 4 ) Tpn qeTBepTH
( 4 /5)ieTHpe DÄTHXT> (flOJIH)
( 5 / 6 ) naTb raecTÖxi.
(6('7) m e d b ce^bMBixT)
(7/g) CeMb BOCbMHXl
( 8 / 9 ) BÖceMb ÄeBflTHXl)
( 9 /, 0 ) ÄGBflTb ^eCflTHXt
(IVa) IIOJITOpä
(3Vi) TpB Vb nOJOBMHOB)
(4V$) ^eTLipe c i TpeTbm
(6Vi) mecTb ci. HeTBepTb©
(ö*/») naTb H HeTbipe A6BÄTHXT)

wiis ja neli ühekfandikku

"j[_ .... HHCIHTeJIb
10_.... 3HaijefläTeJb
3
/ 8 — npäBHJibHaa ^po6b
9
/ 8 —HenpäBHJibHaa Apo6b
2 3 / 4 — cMijDiaHHoe ^HCJIÖ

lugija
nimetaja
3
/8 on liht-murd
s^ on liig-murd
2 3 / 4 on fega-arw

Soe (ütle wälja!)
üts pool
kaks kolmandikku
kolm neljandikku
neli wiiendikku (osa)
wiis kuuendikkn
kuus seitsmendikku
seitse kaheksandikku
kaheksa üheksanditku
üheksa kümnendikku
pooltõist
kolm üks pool
neli üks kolmandik
kuus üks neljandik

i3
IIpeBpaTiiTb
maHHoe

cM*fe-

HHCJÖ

BT>

uenpäBHJibHyio
Ap oöb
n y d b TpeoyeTca
AHA 3T0r0 Ha^OÖHO
ufejLOQ HHCJIÖ
Ha 3HaMeHä/rejiH
HHCJIHTejIfl
KOTÖpyro

6

J.

=

Muutma
segaarwu l i i g - m u r r uts
olgu tarwis
selleks peab
terwet arwu
nimetajaga
lugijat
mida

JiAi

IlycTb TpeoyeTCH iipeBpaTHTb CMBniaHHoe iaCJIÖ 6 3 / 5 BT> nenpäBHJibHyio ^poob. J\ÄH ÖToro HäAOÖHO yMHÖJKiiTb ivLioe HHCJIO 6 na 3HaMeHäTeja£5,
a Kb nojiy^eHHOMy npoH3BeAemro npH^äTb qHciiHTejia 3, HafUeMb cyMMy 3 3 , KOTÖpy© p a ^ ^ n u i . Ha
3HaMeHäiejia 5. HenpäBHjibHaa Apoöb 6fA6i"b 33 / 5 .

OöpaTHTb
H e II p a B H JlbHyH) ^ p o 6 b B"b
CMBniaHHoe qncjio.
i p « U^JblXT)

Muutma
murdu
armuks
kolm terwet

liigsega-

- 26:7 - 34
2fi
/7 — HenpäBHJibHaa ^poob. HTÖOH oöpaTHTb
91 y Apu6b B > CM-BHiaHHOe HHCJlO, pa3A'BJIHMT) HHCIHT

Tejfl 26 Ha 3HaiieHäTejia 7, noÄfvuwb Bt qäcTHOMi
3 HJtablXfc, a Bl> OCTŠTKi 5 CeÄbMHXT). H TaKI.
il

°

Il

Ü O K p a T H T b Ä P 0 6b

Lühendama murdu
on tarwis
autud murru
ühe ja sellesama armuga
on jaetawad
wõib (on wõimalik)
selle murru
ei ole lühendataw

H^JKHO

AäHHOH APOOH
Ha OAHÖ H TÖ«e HflCJO
^•BjaTca
MÕ2KH0
3T0Ä .HpÖÖH
HecoKpaniua

14:,
18: 2

~

7_
9

HyJKHO COKpaTHTb flpOOb 14 / 18 . MH paSÄliJIHMI
qHCJiHTe.ifl H 3Ha&ieHäTejia HaHH0H apöÖB Ha OAH<j
H T<5«e HHCJIÖ. TaKi> KaKi 14 H 18 A^JIHTCH na
2, TO I 4 / l 8 MÖHIHO coKpaTHTb Ha 2. IIoŠTOMy paB^-BJBMI HBCJHTejia H 3HaMeHaTejia 3TOŽ Ap66a Ha
2 , nojiyHHMfc apoob 7 / 9 , KOTÖpaa HecoKpaTHMa.

I I p H B e C T H flpÖÖH KT>
ö ö m e M y 3Ha u 6 H ä Tej»

nocTynäeMi
OTHHI,eMT>
HaaMeHbniee KpäTHoe
3HaMeHäTeJien

M u r d u s i d p ää«
nimetajapääl e wiima
teeme
otsime
kõige weiksemat jaga«
tawat
nimetajate

15
osad
kirjutame
ilma muutmata
pääle selle
edasi jagades

qaCTHHH

nepeimcHBaeiyrb
663^ H3Mrl;neniH
I10TOMT>
npo^ÖJiacaa .niwieme
npoH3BeÄeme

jagajate kaswatus

^-fejiHTejieä

KÄE npHBe^eHifl I.p66«
HaH^ÖHHHÖ

Hä,a,o
TO eCTL
npHBe^eMi KT. HäsBaHHOMy
3HaiieHaTejiH>
Ha nojiyseHHOe l ä c m o e
H OCTaUbHHH
paBHa

2
3
5
24
7
10

80
120
25
120
84
120

murru wiimaseks
leitud
on tarwis
fee on
wiime nimetatud
nimetaja pääle
saadud osaga
ka tõised
on nii suur kui

3,

24,

10

3,

12,

5

1,

4,

5

1,

1,

5

1
1,
1,
2 X 3 X 4 X 5 = 120
HTOOH

npHBecTH Ap66«

2

/ 3 , */ 2 4 , 7 / i 0

K<t

66-

meary BHaMeudTeJEH), nocrynäeMt TaKT>:
Orkmewb
HaHMeHbrnee KpäTHoe 3HaMeHä,Te.ieH 3 , 2 4 , 1 0 , RAS.
^ero pa3^JHMi> 2 4 , 10 nä, 2 ; nojiyqHfcrB "I&CTHHH
12, 5, KOTÖpHa niiineMi. no^i. ^ H H H M H HÜCÄ&ME,

16
KaKt noKä,3aHO Bbinie, a 3 nepeniicHBaeMt 6e3T> H3M"Bn e m a . IIoTÖMTb pfcjiuwb 3 , 12 Ha 3 ; Haa^eMi. i a CTHHÄ I , 4, a IHCüÖ 5 OCTaBJilCMl> 6635 H3Ml>HeHia.
üpoAO-iaväa TaKHMi. öopa30Mi. A-B-neme Ha 4 H noTÖMI Ha 5, ncayiHMt HailOHOH.^ 1, 1, 1. Upoa3Befl,eme .JVBJiBTeJieä 2 X 3 X 4 X 5 = 120 ecTb
HCKÖMoe HaHMeHbniee KpäTHoe, KOTÖpoe H oy^eTi.
Ö6H;HMI> SHaaieHaTejiejfL Aannbix^ #po6ea. — ^ ^ a
npaBeaema .npooa 2 / 3 KT> Haö,n,eHHOMy 66n;eMy 3HaMeHäTe.iH), Hä^o 120 pa3,a,r£jiHTb na 3HaMeHäTe.ia
.laHHož ÄPÖöe, TO ecTL a a 3, a Ha nojiyHCHHoe
näcTHoe, TO ecTb Ha 40, yMHÖJKHTb HHCJiHTejia 2 ;
nojyqHMi 80. H Taicb qacjwTe.ieMb BCKÖMOH ^pööa
oyaeTT, 80, a 3HaMeHaTeJieMi> — Aannbia 3HaiweHäTejib 120. — TaKHMi ace ö6pa30ML npBBOAöai. K I
Ha38aiiHO«y 3HaMeHaTejuo (120) a ocTaJbHbia Apööa,
H HaHAeMT., 1TO Apoöb 5 / 24 paBHä APOÖH 25<
H
7'
/rO

— 84/
/T20«

Cji03KeHie R p o õ e H

M u r r u d e toltuar»
wamine

OTA^bHO
apaBOM Kb öömeMy 8HaMeHaTejiH)
CJTÜJKliBT.
nijiHx-b
upB^äB-L Kb Hea
BI> pe3yjibTäTt

lahus
päänimetaja pääle wiies
kokkuarwates
terwete
selle juure pannes
Väljatulekus.

,3,aiiö cioiKHTb cniinanHHa qaejia 4 5 r ' 8 + l 2 / s -f- 5 l / 1 0 .
MH CKJlä^HBaeMi Oiy^JIbHO ^pÖÖH H H'JjJIHa IHCia.
ITpHBe;i,a flpöÖH KT, öömeniy 3HaMeHäTe.OD, iiojiyIHAT, 75 / 1SO , 8 %20/ 12/l20- CjIOatHBT. HHCJIHTeJieH,
nojifqHMi> cfMMy 167, N0A1. KOTOporo n|iineMT> 66m,aro 3HaMeHä/rejia. H TaKi> cyMMa apoöefi öy^eTt
T67
/i2o> a žc&n oopaTHTL 3iy HenpäBH.ibHyio Apo6b
BT> cMJBinaHHoe HBCJIÖ, TB nojyqäeTca l 4 7 / l 2 o- CyMMa
ijijiHX-b oy^enb 10. IIp^aB-b K I než l47/j20> n 0 ~
jiyiHMi> BT> peayjibTaTt l l 4 7 / l 2 0 .

oe&.
HaÜTii
pa3HOCTB (OCTäTOKI.)
Tor^a
oy^eni. HüliTb

Murrude mahaar
wa mi ne
leidma
ttlejäädaw
siis
saame saama

H3fc mecTM a qeTHpexi. IIHTHXI. BtreecTb Tpa
Cl. nOJIOBHHOH). %ÖÖH HaÜTH päBHOCTb, NpBB6A6Ul,
Äpöön KI> öömeiay 3HaiaeHaTejiK). Tor,a,ä oy^esii.
nühib 6 8 / 1 0 — 3 5 /i 0 . CnepBa BH^HTäeMi. 5 ^ecaTHXI> B31, 8-ii ,a,ecaTHXi>, nojr^HMi, 3 / l 0 . 3aTiMt
BHIHTäeMl. 3 U'£.1HX1> H31> 6-H IVBJIHXl.; naÜAöui, 8
IVBJIHXl.. H TaKl. HCKÖMHH OCT&TOKl 6yA6Il, 3 3 / 1 0 .

yMHOHceHie ffpo-

M u r r u d e taswata
mine
endine
jagades
näitus

npeacHiž
pa3A^NBl,
npHM^pi

NepniiL nplluipi,:
_

BTopöÄ npHM-tpi.:

2 X «
9

Bl> iräpBOMTb npHM-fept ÄaHÖ: 2 / 9 yMHÖJKHTb
na 4. HTÖOH ŠTO rfjiaTb, Ha,a,o iHCJiHTejia Ap66a,
2, yMHOJKHTb Ha 4 . HojiyqaeTca 8. HnciHTejieMfc
HCKÖMOH ^pööa 6y,ii,eTi> 8, a 3HaMeHäTejieMi> — npeatHiS BHaMeHäTejib 9 ;
cjii,a,oBaTejibHO
acKÖMaa
Apoob = »/ 9 .
Bo BTopÖMi) npHMipi TpeoyeTca 3 / 4 yMHO»HTb
Ha /7- A"» ŠToro yMHOatHMi. HHCJiHTe.ia 3 na i a cmTejia 5, nojiy^HMb B I npoH3Be,n,eHiH 15. IIOTÖMT»
yMHOatHMi 3HaMeHäTeJifl 4 Ha 3Ha»6Hai'6Ha 7, nojiyHnwb 28. ?a3^^HB^> nepBoe np0B3B6A6Hi6 Ha
BTopoe, Hafi^eM-b HCKOMyro Apo6b, KOTÖpaa 6yA67"b 15 /is.
5

JH&nenie EpoõeÄ

Murrude jagamine
wõib antud olla
antud
jättes
sedasama
jagamiseks
ümberpöördud jagaja
ümberpöördud murd

nycTb M n 6
OCTaBHBfc
Toro-ace
OOpäTHHÖ RkJLüTe&b

oopäraaa Apo6b

1-fi npHM-fepT.

J.*

km,

2

5X 3

20
2-fi npHir&p-L
3 X 3
8 X 2

lfi

1-Ä npaM^pii. IlycTb A^HO p a a ^ H T b 2/5
Ha 3. HcKÖMoe läcTHoe naL^sub, ecia yiiHOJKHMt
3HaMeHaiejia Äpööa, 5, Hä ipa, ocTäBHB^ Torö-ace
HHCJiHTe.ia. HojiyqaeTca qäcTHoe 2/is«
2-ft npHMipi. Hä^o paa^jiHTb 3/8 Ha 2 / 3 .
,3,Jia flijeHia Aannbixb Äpooeä yMHoacaeMi> 3 / 8 H a
oöpäTHaro ÄtjHTejia, TO e d b , na oopäTHyio ^poöb
3
/ 2 ; nojiyiHM'L B I pe3yjibTarI; y / I6 .