Lihtotsing (Kivikese avalehel) - otsib tähe-või numbrikombinatsiooni kõigilt säiliku, pala või failiga seotud väljadelt. Sobib, kui te täpselt ei tea, mis materjali hulgas teie otsitav võiks leiduda, aga teate näiteks mõnd materjali kirjeldavat märksõna, kohanime vm.

Liitotsing - saab valida tunnuseid ja tüüpe; otsivälju rohelise ristikese abil lisada; täpsustada soovitavaid kitsendusi. Valikuid saab vaadata rippmenüüdest.
Kui liitotsingus pole rippmenüüst määratud arhiivi, saab otsida üle kõikide väljade.
Kui valida arhiiv (Arhiivraamatukogu, Eesti Kultuurilooline Arhiiv, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Folkloristika Osakond), on võimalik teha otsinguid nende arhiivide kogudele kõige tüüpilisemate tunnuste seas.
Loogikaoperaatoriteks on rippmenüüst valitavad "sisaldab" (otsitakse sõna ja sõnaosa) ja "on" (otsitakse ainult väljale kirjutatud tähe- või numbrikombinatsiooni).


Isikutega seotud otsinguteks sobib kõige paremini isiku otsing. Tegijatena on materjaliga seotud selle loomisprotsessi kõige olulisemad isikud: autor, esitaja, koguja, fotograaf. Selle otsingu eeliseks on, et on võimalik jõuda ühe isiku materjalideni tema erinevatest nimekujudest hoolimata.

Andmeid saab sirvida ka projektide kaupa. Projektid on materjali loomise, kogumise või digiteerimisega seotud ettevõtmised: välitööd, üritused, suuremahulised digiteerimisprojektid.

Suur osa Kirjandusmuuseumi kogude (sh digiteeritud kogude) sisust on avatud kaartkataloogides, mida saab kasutada ainult Kirjandusmuuseumis kohapeal.
Teisalt leidub Kivikeses ka selliseid kirjeid, mille juures faile hetkel veel pole. Sellisel juhul tuleb klõpsata puuduva materjaliga säiliku või pala juures "Telli fail" või materjalide kasutamiseks Kirjandusmuuseumi tulla.
Digiteeritud failide sisust otsimise võimalus on olemas, kuid see on suhteliselt piiratud.

Trükiste sisust otsimiseks soovitame kasutada ka Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivi DIGAR, sest arhiivraamatukogu trükised on eri projektide raames dighiteeritud ja arhiveeritud DIGARis (Eesti trükise punane raamat ja massdigiteerimine). Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu ajalehtede sisust saate  otsida portaalist Digar Eesti artiklid ja artiklite andmebaasist BIBIS.

Viitamine:

Kivikeses leiduvatele materjalidele tuleb viidata nende korrektse arhiiviviitega. Selle leiate metaandmete loetelust väljalt "täisviide". Kui täisviide puudub, siis tuleb kasutada välja "viide".

Trükistele viitamisel palume kasutada arhiivraamatukogu nime: Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu, kohaviit.

Igal Kivikeses oleval kirjel on ka oma püsiidentifikaator (PID), mida ei kasutata allikaviitena.Eesti Rahvaluule Arhiivi (ERA) materjalid ja nende otsinguvõimalused

Lähemaid selgitusi Eesti Rahvaluule Arhiivi kogude, registrite, viitamise jms kohta leiab siit.

1. Arhiivimaterjalid


Kivikesest on võimalik leida materjale kõigist ERA alamarhiividest: käsikirja-, heli-, foto- ning filmi- ja videoarhiivist. Failihoidla täieneb, pidevalt lisatakse nii vanemate arhiiviallikate digiteeringuid kui uut digikujul sündinud ainest. Osa materjalidest on avalikult kättesaadavad, osale on üleandjad kehtestanud juurdepääsupiiranguid. Esitage arhiivile tellimus, kui soovite digifailist koopiat või soovite taodelde juurdepäärsu piiratud materjalile.

1.1. Esitused ehk failid

Käsikirjakogud on Kivikeses avalikuks kasutamiseks pdf- ja jpg-formaadis koopiafailide e. esitustena; säilitusvorminguks on skaneeringute puhul tif-failid, mida on vajadusel võimalik arhiivist tellida.

Heliarhiivi salvestusi saab kuulata MP3-failidena ning vajadusel on võimalik tellida WAV-faile.

Fotod on kättesaadavad JPG-failidena ning tellida saab TIF-faile.

Filmi- ja videoarhiivi salvestusi põhiosas alles hakatakse Kivikesse lisama, praegu on vähesed kättesaadavad kasutuskoopiad MP4-formaadis ning vajadusel saab tellida AVI-faile vm vastavalt võimalustele.

1.2. Tekstistused

Teksti kujul on Kivikeses olemas märksa vähem ainest kui digiteeringutena (skaneerigute, pildi- ja helifailidena). Igal süsteemi kasutajal on võimalik olukorda parandada ja sisestada nt endale huvipakkuvaid tekste käsikirjalehekülgedelt või litereerida helisalvestusi (vt Vabatahtlik kaastöö).

Praeguseks on Kivikesse imporditud kõik tekstid regilaulude andmebaasist (www.folklore.ee/regilaul) ja mõistatuste andmebaasist (http://www.folklore.ee/moistatused/), rahvajuttude tekstistusi on süsteemi kõige enam lisandudnud kohapärimuse andmebaasi Koobas kaudu.


2. Andmed materjalide kohta ja otsinguvõimalused
 
Kui soovite Kivikeses teha otsingut ainult Eesti Rahvaluule Arhiivi materjalide hulgast, valige liitotsingu vormil lahtrisse <Arhiiv> ERA.
Otsingut saab kitsendada, valides lahtrisse <Kataloog> ühe alamarhiivi (nt Käsikirjaarhiiv, Heliarhiiv vm) või mõne konkreetse kogu või seeria (nt ERA: Käsikirjaarhiiv: Jakob Hurda rahvaluulekogu). Samuti võib piirata otsingut alamliigi (foto, käsikirjasäilik jne) järgi
.

Kui soovite otsida ainult neid materjale, millest on Kivikeses juba olemas ka digikoopia (skaneering, MP3-fail jne), lisage linnuke lahtrisse „Ainult failiga kirjed“. Kui vajate ainult neid, mille tekst on juba olemas ka arvutikirjas, lisage linnuke lahtrisse „Ainult tekstiga kirjed“.

Süsteem pakub vaikimisi <leitavaks> säiliku  (vormil vasakus ülanurgas). Säilik on nt üks käsikirjaköide, mis sisaldab käsikirjalehekülgi (sageli mitusada); üks heli- või videosäilik (nt heliplaat, magnetofinilint, videokassett jne), mis sisaldab heli- või videopalu; säilik on ka iga foto.

Valides <leitavaks> pala, saate teha detailsema otsingu. Pala on iga sisuline folklooriüksus, nt üks laul, üks muinasjutt, üks pillilugu, üks vanasõna, jne, jne, mis sisaldub säilikus mingil käsikirjaleheküljel, heli-või videosalvestusel.

Kui olete eelnevalt leidnud mõnest väljaandest või paberkartoteegist teid huvitava materjali arhiiviviite(d), saate otsida selle/nende alusel.

Säiliku viite (nt: H II 25) võib sisestada kas lihtotsingusse või liitotsingu vastavasse lahtrisse. Kui olete saadud säiliku avanud, kuvatakse kõigepealt metaandmed, tegijad, palad ja tekstistused (kõiki saab avada plussikesest vasakul nurgas) ning seejärel säiliku koopiafailid – juhul, kui säilik on juba digiteeritud.
(Käsikirjasäiliku puhul leiate terve köite skaneeringud jpg- ja pdf-esitustena (lehekülgede failid avanevad plussikesest või nupust Ava). Valides kasutamiseks jpg-esituse, saate ühelt (paaris)lehekülje faililt teisele liikuda nuppude "järgmine", "eelmine" abil (paremal ülanurgas). Kui valite pdf-esituse tervikfaili, peate arvestama, et see on enamasti mahult väga suur ja avaneb aeglaselt, kuna sisaldab kõiki köite lehekülgi).

Pala viite (nt EKRK, Fon. 7 (1)) järgi otsides kuvatakse konkreetse heli-, video- või käsikirjapala metaandmed, tegijad jne (avanevad plussikesest) ning saab avada koopiafail(id), kui need on olemas – salvestuse puhul nt kuulata konkreetset pillilugu, käsikirjapala puhul avada nende lehekülgede skaneeringud, kus pala (nt üks muinasjutt, üks loits vms) asub.
Kui koopiafaile veel ei ole, saate need tellida.

Sisuliste tunnuste alusel otsimiseks (kihelkond, täpsem koht, koguja, esitaja, žanr, kogumisaeg jne) tuleb kasutada liitotsingu vormi.

Žanrid, nende seletused ja registrites/kartoteekides kasutud lühendid

 

  LAULUD  
andmed laulmisest andmed laulmise, laulude, laulumängude kohta (v.a regilaulud) andm l
andmed regilauludest andmed regilaulude ja laulmise kohta andm rl
labajalalaul vanemat tüüpi siirdevormiline tantsulaul labajala rütmis rl/ul/tl
lastelaul suulises pärimuses leviv lastele mõeldud või laste poolt kasutatav laul, salm, mängituslaul, liisklugemine ll
laul täpsemalt määratlemata žanriga laul, ka mittepärimuslik l
loodushäälend linnu-, looma- ja muu hääle sõnaline imitatisoon lh (ka NL)
mängulaul vanem, regivärsiline või siirdevormiline mängulaul mngl
regilaul regivärsiline laul rl
ringmängulaul uuem, mitteregivärsiline mängulaul rmngl
siirdevormiline laul üleminekuvorm regivärsilt riimilisele laulule, võib sisaldada erinevas mahus mõlema tunnuseid rl/ul
tantsulaul riimiline tantsulaul tl
uuem lastelaul lõppriimiline lastelaul, ka uuemad liisutuslugemised, loendamised, nimesõimud. ul/ll
uuem rahvalaul uuem, mitteregivärsiline (lõppriimiline) rahvalaul ul
uuem tantsulaul lõppriimilised tantsulaulud - need, mis ei ole siirdevormilised (st labajalad). ul/tl
vaimulik laul vaimulik laul, kirikulaul vl
  MUUSIKA JA TANTS  
andmed pillimuusikast andmed pillimängu, pillilugude, pillide ja nende valmistamise kohta andm pillil
andmed tantsimisest andmed tantsude ja tantsimise kohta andm t
pillilugu pillilugu, ka mittepärimuslik pillil
tants tantsukirjeldus t
viis laulu, pilliloo vm meloodia noodistus viis
  MÄNGUD  
andmed mängimisest andmed mängimise olukordade ja mängude kohta andm mng
mäng mängukirjeldus mng
  JUTUD  
andmed jutustamisest andmed jutustamise ja juttude kohta andm j
anekdoot puändiga uuemat tüüpi nali anek
hirmujutt hirmutunde tekitamiseks loodud ja räägitud jutt, ka õudusjutt õud
jutt jutustus, rahvajutt, liik täpsemalt määramata (mitte vestluse, intervjuu tähenduses) j
linnalegend lugu hiljuti aset leidnud sündmusest või olukorrast, mida enamasti usutakse, kuid tegelikkuses ei vasta tõele, ei pea toimuma linnaruumis linnaleg
memoraat jutustaja enda (või tema tuttava) üleloomuliku kogemuse kirjeldus mem
muinasjutt muinasjutt mj
muistend muistend muist
naljand vanemat tüüpi rahvapärane naljajutt nlj
pajatus korduvalt jutustatav lugu tõsielusündmustest, isikutest või isiklikest elamustest paj
  USUND JA KOMBESTIK  
kalendrikombestik kalendritähtpäevadega seotud uskumused, kombed jm teave uk kal
kombestik täpsemalt määramata kombekirjeldus vm teave kombestiku kohta k
matusekombestik surma- ja matusekombestiku kirjeldused, sh mälestamine, jm teave uk matus
nõidussõna nõidussõna, loits, palve, toost, õnnistus jms ns
pulmakombestik kosja- ja pulmakommete kirjeldused jm teave nende kohta uk pulm
rahvaastronoomia taevakehadega seotud uskumused ja kombed, kirjeldused jm astronoomiline teave uk astro
rahvabotaanika taimedega seotud uskumused, kombed, kirjeldused jm teave (sh vetikad ja seened) uk bot
rahvameditsiin rahvameditsiini ja ravijatega seotud uskumused, kombed jm teave uk med
rahvameteoroloogia ilmaended ja muu meteoroloogiline teave uk met
loomapärimus loomade, lindude, kalade, putukatega seotud uskumuste ja kommete kirjeldused, kohtumised ja kogemused loomadega jm teave uk zool
sünnikombestik lapseootuse, sünni ja imikuga seotud uskumuste ja kommete kirjeldused jm teave uk sünd
uskumused usundikirjeldused, teave uskumuste kohta (täpsemalt määramata) u
uskumused ja kombed usundi- ja kombekirjeldused, teave uskumuste kohta (täpsemalt määramata) uk
  LÜHIVORMID  
andmed mõistatamisest mõistatamisolukordade kirjeldused jm teave mõistatamise ja mõistatuste kohta andm mst
fraseoloogia kujundlik vm eripärane väljend; fras
kõnekäänd kõnekäänd kk
mõistatus mõistatus, sh mitmesugused kaasaegsed mõistatusvormid mst
vanasõna vanasõna vs
  AJALUGU JA ÜHISKOND  
ajaloopärimus ajaloolisi sündmusi kirjeldav teave või pärimus, suuline ajalugu aj
andmed andmed esitajate, kohtade jms kohta, mis pole jutustuse vormis andm
arheoloogiateave teave arheoloogiliste leidude, arheoloogiamälestiste kohta arh
etnograafiateave teave esemelise kultuuri kohta etn
kultuurilugu teave kultuurilooliselt oluliste isikute, organisatsioonide, tegevuste, sündmuste kohta. kult, kult aj
olustik olustikuline teave, olustikukirjeldus ol
ühiskonnasuhted ühiskondlike (sotsiaalsete) suhete ja ühiskonnas toimuvate protsesside kirjeldus üh
  ELULOOLISED JA MUUD ANDMED  
andmed andmed esitajate, kohtade jms kohta, mis pole jutustuse vormis andm
biograafia eluloojutustus või mälestuskild enda või kellegi teise elust biogr
elulooandmed eluloolised andmed, mis pole jutustuse vormis andm biogr
  MUUD ŽANRID  
albumisalm salmid, õnnesoovid, mis levivad kirjalikult laulikutes, salmikutes, postkaartidel, sotsiaalmeedias jm alb
keel teave keelekasutuse ja -hoiakute kohta, eripärase keelekasutuse esiletoomiseks keel
kiri koguja kiri, muud kirjad ja kirjavahetused kiri
kirjanduslik trükiallikale või meediale toetuv aines, üldjuhul on autor teada kirj
luuletus kindla autori poolt kirjutatud luulevormis tekst luuletus
omalooming omaloominguline aines omal
paroodia mingi nähtuse paroodia par
päevik rahvaluule kogumispäevik jm päevikuvormis kirjapanekud päevik
toponüüm kohanimi, kohanimega seotud lugu, laul, fraseologism vm topon
ajalehelõigend   ajal lg
foto muu materjali sees (nt käsikirjafailis) leiduv(ad) foto(d); foto
graffiti ehitistele, rajatistele, loodusobjektidele lisatud pilt ja/või kiri graffiti
joonis joonis või skeem, sh plaanid ja maakaardid joon
meem internetis leviv pildilis-tekstiline, tavaliselt humoorikas reaktsioon uudisele, sündmusele meem
postkaart    

Eesti Kirjandusmuuseum