Peamised mõisted

Pala
- säiliku alamtasand. Materjal säiliku sees võib olla liigendatud paladeks. Palade metaandmed täpsustavad andmebaasis terviksäilikute metaandmeid.

Säilik - failirepositooriumi põhiobjekt; digitaliseeritud (või digitaalsena sündinud) materjal, mis moodustab ühe terviku.

Esitus – fail või kogum faile, mis õiges järjestuses moodustavad säiliku. Ühel säilikul võib olla mitu eri vormingus esitust (tiff, pdf, jpg, txt).

Tegija - isik, kellel oli materjali tekke juures oluline roll (autor, esitaja, koguja, fotograaf).

Tekstistus – üks esituse liike, masinloetava tekstina vormistatud koopia digitaalarhiivis säilitatava käsikirja tekstipildist, mis võimaldab täistekstotsingut konkreetse säiliku ja pala tasemel.

Tagatiskoopia – originaalallikast arhiivipüsivasse vormingusse teisendatud ning vajalike metaandmetega varustatud fail.

Kasutuskoopia – kiiret allalaadimist ja käsitsemist võimaldavas vormingus fail tavakasutajale.

Eesti Kirjandusmuuseum